Kilde: Boligselskabernes Landsforening.

 

Beboernes rettigheder:

Som lejer i en almen bolig har man en række rettigheder, som er tillagt ved lovgivning. Det betyder, at de ikke ved aftale eller demokratisk beslutning kan fratages lejeren.

Brugsretten over lejligheden:

Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjeml er en særegen undtagelse, alene se efter retkendelse.                            

(Danmarks Riges Grundlov, § 72)

Installationsret:

Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden lejeren foretager installationen.                                                                                                      

Lov om leje af almene boliger § 35

Ret til at opsætte antenne/parabol:

Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning til modtagelse af radio- og tv-programmer, jf. dog stk. 2. Lejeren har tilsvarende ret til at lade etablere kabelforbindelse til fremføring af radio- og tv-programmer i ejendommen, såfremt der er mulighed for tilslutning til kabel-tv i området. Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning, kan disse beslutte, at opsætning af antenne skal ske i form af et fællesantenneanlæg.                                                                 

Lov om leje af almene boliger § 36

Råderet og godtgørelse for forbedringer:

Lejeren har ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer m.v. af boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de afholdte dokumenterede udgifter.                                                                                                                 

Lov om leje af almene boliger § 39

Bytteret:

Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig.

Lov om leje af almene boliger § 69

Fremlejeret:

Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Lejeren har ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Lov om leje af almene boliger § 64 og 65

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet:

Dør lejeren, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Dør lejeren uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejeren kan i særlige tilfælde tillade, at den i 1. pkt. nævnte anden person fortsætter lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år.

Lov om leje af almene boliger § 71

Beboerne har ret til medindflydelse på boligorganisationens:        

og den enkelte afdelings drift. Boligtagerne i en almen boligafdeling kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Nærmere regler om valg af afdelingsbestyrelse og dennes virksomhed fastsættes i vedtægterne.

Lov om leje af almene boliger § 33 - 44

Download:

Lov om leje af almene boliger
Nr. 961 af 11. august 2010

Sidste nyt fra Boligsyd

Betalinger fra udlandet til BoligSyd: Medlem/lejer skal selv betale gebyret for en udlandsoverførsel.

Grænse for kontantbetaling i BoligSyd: Vi modtager højst et beløb i kroner, som svarer til 1 måneds husleje.

Til beboere i BoligSyd - tilmelding til e-Boks Klik her

Stofa pris- og produktoversigt 2019 for afd. 5 klik her

Alle lejere i BoligSyd kan få rabat hos Stofa - se den individuelle aftale klik her

Se hvor meget du kan få i boligstøtte klik her

 

KontaktTil toppen